Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

Om Katodiskt korrosionsskydd och ytskydd

korrosionsskydd

Allmän information om korrosion och katodiskt skydd

Korrosion har varit ett problem sedan människan började använda metaller. Förutom guld och några få andra metaller förekommer inte metaller som ett grundläggande element i naturen. De finns främst som oxider och sulfider i olika former. Från denna bundna form måste metallerna tillverkas industriellt under tillsats av energi.

De flesta rena metaller representerar ett högre energitillstånd än de har i naturen som malm. Man kan därför också förvänta sig att dessa metaller spontant försöker återgå till det naturliga, mer stabila tillståndet. Det är just detta som händer när korrosion uppstår. För att motverka denna naturliga process finns det en möjlighet att elektrokemiskt korrosionsskydda föremålet.

I jämförelse med andra skyddsmetoder som. målning, katodiskt skydd har många fördelar. Den största skillnaden är att skyddet kan tillämpas när som helst, även på gamla konstruktioner som redan har börjat korrodera. Katodiskt skydd idag är standard för fartyg, offshore-anläggningar och gasledningar och konstruktioner där det inte är tillåtet korrosion alls.

Korrosion förklarat

Vi kan berätta några saker, med över 30 års erfarenhet kan vi berätta mycket. Men vi håller det enkelt.

Korrosion på stål i vatten eller jord är alltid av elektrokemisk natur. Detta betyder att när stålet korroderar, strömmar en elektrisk ström medan vissa kemiska reaktioner inträffar.

Det kan också sägas att de kemiska reaktionerna alstrar en elektrisk ström, varvid korrosionsströmmen flyter ut från den korrosiva metallen. För att en metall ska korrodera krävs två kemiska reaktioner, en oxidation, bestående av en metallupplösning, och en reduktion av något annat ämne, vanligtvis syre eller vätejoner.

Oxidation kallas anodreaktion och reduktion, katodrespons.

Skydd mot korrosion - Aktivt (med påtryckt ström/offeranoder)

Vid denna typ av katodiskt korrosionsskydd kommer strömmen ifrån en extern likströmskälla (likriktare).
Vanligtvis utgörs anoden av ett material som ej förbrukas nämnvärt (inerta anoder). Detta innebär att
mycket långa livslängder på denna typ av katodiskt korrosionsskydd kan uppnås. Ofta projekteras dessa
för en livslängd på 50 år. Vanliga exempel på katodiska skydd med påtryckt ström är större
vattenledningar, naturgasledningar och cisterner.

Då strömflödet i detta fall blir reglerbart, erhålles mycket större möjligheter till reglering i denna typ av
katodiskt skydd. Man får även vid denna typ av katodiskt skydd möjlighet till en betydligt större
strömavgivning. Vid galvaniskt katodiskt skydd blir den drivande spänningen i storleksordningen 0,5 V,
medan man vid påtryckt ström kan utnyttja spänningar upp till 50 V, dvs. 100 ggr mer ström kan avges
med samma anodgeometri under gynnsamma förutsättningar.

katodiskt skydd påtryckt ström

Skydd mot korrosion - Passivt (coating/ytskydd)

Passivt korrosionsskydd skiljer sig markant från aktivt. Där den största skillnaden är syftet. Passivt skydd (ytskydd som coating, färg m.m) verkar som en barriär mot yttre element som vatten,syre och bakterierier. Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström kräver inget ytskydd men blir bra mycket effektivare med ett.

Att enbart förlita sig på ytskydd i korrosiva miljöer som till havs, i mark och i kloridinträngda betongmiljöer är enligt oss att hoppas på det bästa.

Den absolut tryggaste och mest effektiva korrosionsförebyggande metoden i mark,vatten och betong idag är ytskikt tillsammans med katodiskt skydd.

stopaq-wrappingband-CZ

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications